Projectes realitzats

Projectes realitzats

Rehabilitació de coberta en edifici plurifamiliar, Platja d’Aro

OBRA: Rehabilitació de coberta no transitable en edifici plurifamiliar
TIPUS: Rehabilitació de coberta enrajolada a coberta no transitable invertida amb acabat de graves.
LLOC: Platja d’Aro
TEMPS D’EXECUCIÓ: 2 mesos

 

PROCEDIMENT DE LA REHABILITACIÓ

En l’execució de la rehabilitació i impermeabilització de la coberta, QPARADÍS ha realitzat:

  • Retirada de varis paviments, capes de morter i última impermeabilització amb tela butílica, fins arribar a la impermeabilització original, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
  • Formació de regates en arrebossat existent d’uns 2 cm de profunditat x 35 cm d’alçada per l’entrega lateral de la impermeabilització.
  • Matarraco, de 5 cm de radi, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l.
  • Col·locació de feltre geotèxtil de 110 gr/m2.
  • Impermeabilització amb sistema bicapa no adherida, a base de 2 làmines asfàltiques de betum elastomer SBS armades amb feltre de polièster de 160 gr/m2.
  • Construcció de minvell a base de làmina asfàltica autoprotegida de 4 Kg/m2 de betum elastòmer SBS grisa, de 80 cm. d’amplada com a mínim Alçada en parets de 35 cm. mínim.
  • Aïllant de poliestirè extruït de 6 mm de gruix.
  • Feltre geotèxtil antipunxonament de 150 gr/m2.
  • Grava de granulometria 20-40 mm, mínim 6 cm. de gruix. Segons plànols i detalls.

 

SOLUCIÓ REHABILITACIÓ APORTADA

Aquesta rehabilitació ha consistit a solucionar un problema de degoters a causa de l’envelliment i el mal ús de la impermeabilització existent en aquest cas una làmina asfàltica envellida.

SERVEIS INTEGRALS EN REHABILITACIÓ FAÇANES

assessorament

Assessorament

Els tècnics de QPARADIS estudiem personalment cada projecte per oferir el tractament més adient i eficaç.

Execució obra

Execució obra

QPARADIS som un sol interlocutor. Realitzem totes les fases de la reforma d’una façana. Des de treballs paletaria, impermeabilització, revestiment, etc.

Tractament

Tractament

Aplicació del sistema d’impermeabilització amb les màximes garanties i durabilitat utilitzant productes d’última generació.

Manteniment

Manteniment

Amb un manteniment adequat i una actuació a temps podrà evitar despeses innecessàries i allargar la vida útil de la seva façana. El nostre objectiu és garantir la satisfacció del client.

GARANTIA QPARADIS

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

3 ANYS DE GARANTIA PER LLEI DEL CTE

Els projectes realitzats pels professionals de QPARADIS compleixen els 3 anys de garantia que obliga per llei el CTE

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

10 ANYS DE GARANTIA DE QPARADIS

Les solucions constructives de QPARADIS compleixen un alt nivell i qualitat. Per això, els seus tractaments d'impermeabilització disposen d'una ampliació de garantia fins a 10 anys.

QPARADIS

QPARADIS som professionals altament qualificats que oferim solucions constructives d’impermeabilitzacions i sistemes d’aïllament tèrmic, tant en rehabilitacions com obra nova.

Serveis integrals cobertes

972 396 272

oficina@qparadis.com

Mosquerola nº 27 Nau A-5

17180 - Vilablareix (Girona)

SERVEIS INTEGRALS

QPARADIS ofereix un servei integral, amb un únic interlocutor, que va des de la diagnosi dels problemes i la cerca dels millors tractaments per la seva casa fins a la posada en pràctica de les solucions més adients en cada cas.